Anunt de participare privind atribuirea contractului de achiziție, având ca obiect: Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini si documentatii pentru obtinere avize acorduri și asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, precum si executia lucrarilor in cadrul programului de investitii: MODERNIZARE SI EXTINDERE CRAMA JELNA

Informatii generale cu privire la beneficiar (adresa, telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.):

 

Beneficiar program de investitii: SC DROSERA COMSERV SRL, cod fiscal  RO 3093683, Numar inregistrarea la registrul comertului J6/1199/04.12.1992

Adresa: sediul social in  Com. CETATE, sat SATU NOU, str. Principala, nr. 17, jud. Bistrita Nasaud

Telefon, fax, e-mail: 0740/986.056, droserasrl@gmail.com

Persoane de contact: MOLDOVAN Ovidiu, MOLDOVAN LUCRETIA

Mijloace de comunicare: mail: droserasrl@gmail.com, telefon: 0740/986.056, posta: Com. CETATE, sat SATU NOU, str. Principala, nr. 17, jud. Bistrita Nasaud, www.jelnatransilvania.ro.

 

Denumirea programului: MODERNIZARE SI EXTINDERE CRAMA JELNA - Program de investitii finantat prin APIA cu nr. de inreg. 568/14.01.2022, conform prevederilor Ordinului nr. 1531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Denumirea si obiectul contractului: Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini si documentatii pentru obtinere avize acorduri și asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, precum si executia lucrarilor in cadrul programului de investitii: MODERNIZARE SI EXTINDERE CRAMA JELNA

 

Durata contractului: 23 luni (01.01.2023 – 01.11.2025) - (1 luna realizare servicii de proiectare fara PT (01.01.2023 – 01.02.2023) si 22 luni executie efectiva a lucrarilor (01.02.2023 – 01.11.2025)) si perioada de notificare a defectelor (garantie) de 36 luni (01.11.2025-01.11.2028).

 

IMPORTANT:

In conformitate cu Ghidul solicitantului, ”Termenele prevăzute în contractele încheiate nu pot depăși termenele prevăzute în anunțul de participare și documentația de atribuire (termenele înscrise vor conține ziua, luna și anul).”

Conform H 519/2014, modificarea contractului – inclusiv în ceea ce privește termenul de execuție, poate aduce corecții de până la 25% din valoarea contractului.

Pana la data de 31.07.2023, lucrarile care fac obiectul prezentului contract trebuie sa fie efectiv realizate in proportie de minim 30% din totalul investiției, in conformitatea cu solicitarile din Ghidul Solicitantului ed VI, rev 4 - ”IMPORTANT - In situatia implementarii parțiale conform subpunctelor 4.4. – 4.6, in vederea justificarii cheltuielilor efectuate la zi care să reprezinte cel puțin 30 % din totalul cheltuielilor planificate în cadrul programului, dupa realizarea achizitiilor, solicitantul depune la Centrul Judetean APIA, pana la data de 31 iulie 2023, Cererea pentru acordarea sprijinului financiar insotita de documentele suport prevazute in Anexa 3a.”).

Valoarea totala estimata 15,534,738.21 lei fara TVA, din care valoarea eligibila 14,339,565.46Lei fara TVA si valoarea neeligibila 1,195,172.75Lei fara TVA; distribuita astfel:

 

a)      Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini si documentatii pentru obtinere avize acorduri și asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei - Valoarea totala estimata – 860.000,00 lei fara TVA, din care:

 

3.5.4. documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor/autorizatiilor – eligibil - 60,000.00 lei fara TVA

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie – eligibil - 800,000.00 lei fara TVA

 

 

b)      Executie lucrari - Valoarea totala estimata – 14,674,738.21 lei fara TVA, din care:

 

Cap. 1.2. Amenajarea terenului – neeligibil - 212,300.00 lei fara TVA

Cap. 1.3Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – neeligibil -113,850.00 lei fara TVA

Cap. 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI – eligibil - 35,310.00 lei fara TVA

Cap. 4.1. Constructii si instalatii – total - 13,684,748.00 lei fara TVA, din care:

Constructii si instalatii – eligibil-12,815,725.25 lei fara TVA

Constructii si instalatii – neeligibil - 869,022.75 lei fara TVA

Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale – eligibil -96,151.35 lei fara TVA

Cap. 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si funct. Care necesita  montaj – eligibil -412,378.86 lei fara TVA

Cap. 5.1. - 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – eligibil -120,000.00 lei fara TVA

 

 

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

 

Data si ora-limita de depunere a ofertelor: 23.11.2022, ora: 13:00 la sediul beneficiarului in  Com. CETATE, sat SATU NOU, str. Principala, nr. 17, jud. Bistrita Nasaud

 

Data si ora sedintei de deschidere: 23.11.2022, ora: 13:10 la sediul beneficiarului in  Com. CETATE, sat SATU NOU, str. Principala, nr. 17, jud. Bistrita Nasaud.

 

Modalitatea de depunere a ofertelor:

Ofertele se depun la adresa mai sus mentionata, respectiv: la sediul beneficiarului in Com. CETATE, sat SATU NOU, str. Principala, nr. 17, jud. Bistrita Nasaud, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior

Nota: pe plicul exterior se inscrie, de catre beneficiar: SC DROSERA COMSERV SRL, numarul, data si ora primirii conform registrului de intrari – iesiri, iar pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi adresa sediului social al acestuia.

 

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire si adresa de la care aceasta se poate obtine:

Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia ofertanților interesați să participe la procedură, în format electronic. Ofertantii interesati trebuie sa transmita o solicitare scrisa, la adresa de e-mail: droserasrl@gmail.comsau la sediul achizitorului SC DROSERA COMSERV SRL, din Com. CETATE, sat SATU NOU, str. Principala, nr. 17, jud. Bistrita Nasaud, tel. 0740/986.056.

 

Invitatia de a contacta beneficiarul pentru informatii suplimentare legate de contract:

Informatiile suplimentare / clarificarile legate contract se poat solicita in scris pe adresa de mail droserasrl@gmail.com , astfel:

-          Informatiile suplimentare / clarificarile legate contract, daca este cazul, se poat solicita cu maxim 5 zile inainte de depunerea ofertelor

-          Raspunsurile beneficiarului daca este cazul: vor fi transmise in scris pe mail solicitantului, cu confirmare de primire, in maxim  4 zile inainte de depunerea ofertelor

 

 

SC DROSERA COMSERV SRL

Administrator

MOLDOVAN LUCRETIA

 

 

Anuntul publicat in ziarul Adevarul din 10.11.2022